Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOPLIKE.PL
§ 1
Zakres przedmiotowy regulaminu
1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze strony oraz dokonywania transakcji
na portalu www.TopLike.pl.
2. Serwis internetowy fameboom.pl dostępny pod adresem internetowym
www.FameBoom.pl, którego właścicielem jest Paweł Bachowski prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą ,,Prestige Stuff”, wpisany do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra
właściwego ds. gospodarki, z siedzibą przy ul. Lazurowa 32, 32-566 Kwaczała, NIP
6282272131 REGON 369603238.
3. Dokonywanie zakupów na portalu fameboom.pl wiąże się z przyjęciem do wiadomości
i akceptacją postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, a także z
zobowiązaniem się obu stron do jego stosowania. Stosuje się go zarówno do osób
fizycznych, przedsiębiorców, jak i pozostałych użytkowników portalu.
§ 2
Słownik pojęć
Na gruncie niniejszego Regulaminu pod wskazanymi pojęciami należy rozumieć:
a) ,,Sklep” – sklep z usługami na stronie internetowej www.TopLike.pl,
b) ,,Użytkownik” – osoba odwiedzająca portal www.TopLike.pl,
c) ,,Klient” – osoba zawierająca umowę sprzedaży jako kupujący za pośrednictwem
witryny www.TopLike.pl,
d) ,,Sprzedawca” – osoba zawierająca umowę sprzedaży jako sprzedawca za
pośrednictwem witryny www.TopLike.pl,
e) ,,Zamówienie” – zamówienie dokonane przez Klienta za pośrednictwem strony
internetowej www.TopLike.pl,
f) ,,Czas realizacji zamówienia” – okres, w jakim zamówfienie Klienta powinno zostać
zrealizowane przez Sprzedawcę – do tego czasu nie są wliczane dni, w których nie
została przez Klienta dokonana płatność za zamówione usługi,
g) ,,Dni robocze” – dni tygodnia od poniedziałku do piątku,
h) ,,Koszyk” – miejsce na stronie internetowej, w którym Klient dodaje Towar do swojego
zamówienia oraz precyzuje kwestie związane z wykonaniem usług,
i) ,,Konto” – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez
Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,
j) ,,Produkt” – usługa, na którą można złożyć zamówienie w Sklepie na stronie
internetowej www.TopLike.pl,
k) ,,Usługa” – wykonanie przez Sprzedawcę umówionych pomiędzy Stronami działań
zamówionych przez Klienta.
§ 3
Warunki korzystania ze Sklepu 1. Do prawidłowego
korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do Internet,
przeglądarki internetową, włączonej obsługi plików cookies oraz zainstalowanego program
FlashPlayer. Do złożenia Zamówienia konieczne jest posiadanie konta poczty
elektronicznej (tzw. adres mailowy).
2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu
możliwe jest albo po założeniu Konta przez Klienta albo przez podanie niezbędnych
danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez
zakładania Konta.
3. Założenie w Sklepie Konta wymaga wypełnienia Formularza rejestracji, podania
danych kontaktowych i ma ono darmowy charakter. Logowanie do Konta w Sklepie
wymaga podania adresu mailowego oraz hasła. W każdej chwili możliwe jest usunięcie
przez Klienta Konta w Sklepie bez ponoszenia dodatkowych opłat.
§ 4
Informacje ogólne 1. Za pośrednictwem Sklepu możliwe
jest zamówienie usług w postaci zakupu wyświetleń, polubień, obserwujących, subskrypcji
oraz innych na portalach typu Instagram, Facebook, YouTube, Tiktok oraz inne, dostępne
w Sklepie.
2. Realizacja zamówienia Produktów ze Sklepu odbywa się wówczas, gdy Klient składa
zamówienie za pomocą strony internetowej www.TopLike.pl przez dodanie Produktu
prezentowanego w Sklepie do Koszyka, podaje swoje niezbędne dane, a następnie
potwierdzania złożenie zamówienia Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie w
uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w
drodze kontaktu telefonicznego.
3. Ceny podane na stronie internetowej www.TopLike.pl mają charakter informacyjny i
nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wspomniane ceny są cenami w
polskich złotych oraz cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Wiążąca dla stron
umowy sprzedaży jest cena widniejąca przy Produkcie w chwili złożenia zamówienia
przez Klienta.
4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
Produktu:
a) przesyłka elektroniczna e-mail.
5. Klient może skorzystać następujących metod płatności:
a) płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
b) płatności elektroniczne BlueMedia,
c) płatność PayPal.
6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
znajdują się za stronach Sklepu.
7. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji
dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu i do rozpoczęcia wykonywania
Usługi.
§ 5
Realizacja Zamówienia
1. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe w każdym czasie we wszystkie dni w
roku, natomiast ich wysyłka dokonywana jest w Dni robocze. Poprzez dokonanie
zamówienia w Sklepie pomiędzy Stronami (Sprzedawcą a Klientem) zawierana jest
Umowa sprzedaży, której warunki zgodne są z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
2. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez
przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w
trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera
oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych
albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie
zamówienie zostanie anulowane.
4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia na Produkty zamówione w Sklepie wynosi nie
więcej niż 2 dni robocze. Termin na realizację Usługi biegnie od dnia dokonania
płatności za Zamówienie przez Klienta. Sklep może poinformować Klienta o
przewidywanym terminie realizacji Usługi.
5. Każde Zamówienie składane przez Klienta jest spersonalizowane i ma indywidualny
charakter (dotyczący określonego linku, konta, portalu), wobec czego nie jest możliwe
odsprzedanie danej Usługi na inną osobę, przeniesienie wykonania Usługi w trakcie jej
realizacji na inną osobę lub profil.
§ 6
Odpowiedzialność
1. Sprzedawca oświadcza, że nie ponosi on odpowiedzialności za zakłócenia (w tym
przerwy) w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną
Klienta.
2. Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się do wykonania Usługi zgodnie z
posiadanymi przez niego środkami technicznymi, najlepszą wiedzą, należytą
starannością oraz doświadczeniem.
3. Sprzedawca oświadcza jednak, że jest on jedynie pośrednikiem w zakresie
dokonywania Usługi otrzymywania polubień, obserwacji oraz innych usług
umówionych między Stronami i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
uchybienia w tym zakresie.
4. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualną blokadę konta Klienta
na portalach typu Instagram, Facebook oraz innych, gdyż może być to spowodowane
działaniami różnego rodzaju wykonywanymi przez właściciela konta (np. aplikacje typu
l4l, f4f, aplikacje analityczne i wszelkiego rodzaju aplikacje wymagające logowania się
do konta na portalu Instagram).
5. Blokada może wystąpić również z przyczyn nieznanych Sprzedawcy oraz niezależnych
od niego, wobec czego Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za profile Klientów
oraz ewentualne blokady na tych kontach. Dodatkowe działania podejmowane przez
Klientów na swoich portalach w trakcie wykonywania Usługi przez Sprzedawcę jest
dobrowolne i wykonywane jest przez Klienta na swoją odpowiedzialność.
§7
Reklamacja i odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 287) Konsument (którym jest Klient na gruncie niniejszego Regulaminu),
który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie
14 dni od dnia otrzymania Produktu, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35
ustawy.
2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do Umowy Sprzedaży o świadczenie Usług, jeżeli
Sprzedawca wykonał Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta (w postaci zorganizowania
odpowiedniej liczby polubień, obserwacji itp. umówionej pomiędzy Stronami), który
został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
3. Odstąpienie od umowy możliwe jest za pomocą Formularza odstąpienia od umowy,
który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z
tego prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać drogą pocztową na koszt
własny na adres siedziby Sprzedawcy wypełniony i podpisany Formularz odstąpienia
od umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowę sprzedaży uznaje
się za niezawartą.
4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
Konsumentowi i rozpoczęcia wykonania Usługi.
5. Sprzedawca zwróci Klientowi środki pieniężne w razie odstąpienia przez Klienta od
Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania pisma z odstąpieniem, na
wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
6. Ewentualne reklamacje powinny zostać złożone drogą pocztową przez Klienta na adres
Sprzedawcy za pomocą Formularza reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 1 do
wskazanego Regulaminu. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na
reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Reklamacja zostanie rozpatrzona
przede wszystkim poprzez zaproponowanie środków zaradczych, które zbliżą Klienta
do osiągnięcia oczekiwanego celu.
§8
Pozostałe postanowienia 1. W sprawach nieuregulowanych
w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a także
aktów prawnych regulujących kwestie związane z prawem konsumenckim.
2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
3. Wszelkie spory powstałe na tle Regulaminu oraz umowy zawartej pomiędzy Stronami,
Strony zobowiązują się rozwiązać w miarę możliwości polubownie. W razie braku
takiej możliwości, sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z niniejszego
regulaminu oraz realizowanych usług będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
4. Sprzedawcy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie wraz z upływem 7 dni od dnia
dokonania zmiany.
5. Dane kontaktowe do Sprzedawcy:
a) Adres mailowy – kontakt@TopLike.pl,
b) Numer telefonu – 535674461,
c) Numer rachunku bankowego – 81 2490 0005 0000 4500 9458 8567,
6. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2021 roku.
Załączniki do regulaminu:
1. Formularz reklamacji.
2. Formularz odstąpienia od umowy.
Załącznik nr 1 – Formularz reklamacji
W celu zgłoszenia reklamacji niniejszy formularz należy uzupełnić i wysłać pocztą na adres:
Paweł Bachowski, ul. Lazurowa 32, 32-566 Kwaczała, albo przesłać za pomocą zdjęcia/skanu
wypełnionego Formularza reklamacji na adres mailowy kontakt@TopLike.pl1
.
__________________
(miejsce, data)
Dane klienta:
Imię i nazwisko – Nr
telefonu/ adres e- mail –
Adres do wysyłki –
Dane o produkcie:
Reklamowany produkt (nazwa) –
Cena i data zakupu –
Przyczyna reklamacji / opis zdarzenia / preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji
(dokonanie jakich działań zaradczych):